kazucrash:

Odallus: The Dark Call
Publisher: JoyMasher
Developer: JoyMasher
Platform: Windows
Year: 2015